Ochrana osobních údajů

Informace dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
Správce: Obecní úřad Česká Ves, Jánského 341, 790 81 Česká Ves
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Soňa Kořenková, korenkova@cves.cz, tel. 584 459 099

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Základní pojmy:

 • osobní údaj - informace o fyzické osobě(jméno, číslo, atd.)
 • zpracování osobních údajů
 • operace s osobními údaji
 • subjekt údajů - fyzická osoba
 • správce - subjekt , který zpracovává osobní údaje
 • zpracovatel - pro správce provádí operace s osobními údaji

Základní zásady zpracování osobních údajů

 • zákonnost, korektnost,, transparentnost(správce musí zpracovávat osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně)
 • přesnost( osobní údaje musí být přesné)
 • přiměřené zpracování(osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • zabezpečení osobních údajů(osobní údaje musí být technicky a organizačně zabezpečeny)
 • omezení účelu zpracování(osobní údaje musí být shromažďovány pro určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely)

Zákonnost zpracování - zpracování je zákonné pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek:

 • subjekt udělí souhlas se zpracováním osobních údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahují
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
 • zpracování je důležité pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
 • zpracování je důležité pro účely oprávněných zájmů správce

Práva subjektů údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu evidovaných údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku

Podmínky vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů:

 • souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt dává souhlas ke zpracování osobních údajů
 • souhlas nastupuje tehdy, kdy správce nemůže zpracování podřídit pod jiný právní důvod
 • souhlas se uděluje vždy k určitému účelu
 • souhlas je odvolatelný
Ke stažení